Students Corner   |   School Project   |  100 java programs  |   ISC Result  |  HOME  |   Contact Us  |   Mock Test   |  Games Corner  |  Downloads  | 

ICSE 2016 Students appeared from SOFTECH

SR. NAME SCHOOL MARKS 1 Anis Pakrashi NGHSS 100 2 Anwesha Modak NGHSS 100 3 Dwaipayan Bakshi M.P.Birla 100 4 Manjima Bhattacharya M.P.Birla 100 5 Pamela Mukherjee M.P.Birla 100 6 Rahul Priyadarshi K E CARMEL 100 7 Shuvamita Dey V M S 100 8 Trishan Dutta M.P.Birla 100 9 Aneervan Roy NGHSS 99 10 Arko Chattopadhyay M.P.Birla 99 11 Ayush Chatterjee M.P.Birla 99 12 Priyanka Paul M.P.Birla 99 13 Rashmiman Nandi NGHSS 99 14 Sagnik Seal NGHSS 99 15 Shubhankar Debnath NGHSS 99 16 Soham Chakraborty Sri Sri Academy 99 17 Souparno Dutta NGHSS 99 18 Spandan Paul M.P.Birla 99 19 Abhinabh Shannigrahi NGHSS 98 20 Anushree Mondal ST. Teresa 98 21 Astha Manna NGHSS 98 22 Debashree Saha NGHSS 98 23 Moinak Pal NGHSS 98 24 Sagnik Kar M.P.Birla 98 25 Sayan Bose Vivekananda Mission 98 26 Shinjini Karmakar G.D. Birla 98 27 Shruti Roy NGHSS 98 28 Subham Bhattacharya NGHSS 98 29 Suman Jana NGHSS 98 30 Indrani Dutta Gupta NGHSS 97 31 Koyena Sengupta M.P.Birla 97 32 Suryakanta Chatternee NGHSS 97 33 Tiyasha Chatterjee ST. Teresa 97 34 Ankush Karmakar K E CARMEL 96 35 Aritra Rakshit NGHSS 96 36 Debadrita Sarkar M.P.Birla 96 37 Sabori V.N. Sah K E CARMEL 96 38 Sounak Mondal NGHSS 96 39 Tulika Mondal M.P.Birla 96 40 Amritam Ghosh M.P.Birla 95 41 Ankit Singh Tariyal NGHSS 95 42 Ashmita Mallick M.P.Birla 95 43 Devesh Singh M.P.Birla 95 44 Rajashri Chakraborty NGHSS 95 45 Sagnik Saha M.P.Birla 95 46 Sneha Chowdhury M.P.Birla 95 47 Souptik Roy NGHSS 95 48 Susnata Barua NGHSS 95 49 Tania Banerjee M.P.Birla 95 50 Tanya Thanadar K E CARMEL 95 51 Yugant Kishore Das M.P.Birla 95 52 Amartya Paul NGHSS 94 53 Nilanjan Bhattacharya M.P.Birla 94 54 Pranojjal Chandra NGHSS 94 55 Rohan Kr. Naskar NGHSS 94 56 Ipshita Chatterjee NGHSS 93 57 Roopkana Bhattacharya G.D. Birla 92 58 Saheli Das NGHSS 92 59 Arjun Sengupta NGHSS 90 60 Shrestha Samaddar ST. Teresa 90 61 Amishi Jaiswal M.P.Birla 88 62 Ayushi Shaw M.P.Birla 88 63 Projesh Kakar M.P.Birla 80
Free Web Hosting